Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje i komunikaty w wersji, wpisz poniżej swój adres e-mail.

2018-09-28

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji – strefa w każdej gminie

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji
30 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która poszerza obszar na którym można uzyskać zachęty podatkowe do niemal 100% terenów inwestycyjnych w Polsce. To przełomowe zmiany, ponieważ do tej pory Specjalne Strefy Ekonomiczne funkcjonowały na zaledwie 0,08% obszaru Polski, a zasady ich działania nie były zmieniane od przeszło 20 lat. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii dostosowało funkcjonowanie Stref do zmieniających się trendów gospodarczych i działań wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Dotychczasowa ustawa przystawała do rzeczywistości ekonomicznej Polski z lat 90, a jej głównym celem było pobudzenie bazy przemysłowej i likwidacja bezrobocia.

JEDNA STREFA INWESTYCYJNA – CO SIĘ ZMIENI?

+ Zwolnienie podatkowe dla inwestycji dostępne w całym kraju, ze Strefami, które dostosowują się do potrzeb przedsiębiorców.
+ Dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych, MŚP nie muszą przenosić się do poszczególnych Stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania. Mogą to robić tam, gdzie im wygodniej.
+ Prostsze i bardziej dostępnie inwestowanie dla mikro i średnich przedsiębiorstw, z elastycznymi wymaganiami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb.
Gwarancja czasu inwestycji – zwolnienia z podatku wydawane na 10, 12 lub 15 lat.
+ Premie dla tych przedsięwzięć, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski.
+ Nowe kryteria do uzyskania ulg wspierające niedoinwestowane dotąd regiony kraju.
+ Jeden standard obsługi inwestora przez Spółki zarządzające obszarami
+ Każda ze spółek będzie prowadzić działalności na terenach określonych powiatów
+ Szybsze podejmowanie decyzji dotyczącej wsparcia

Więcej informacji na: https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/inwestycje-prywatne/#Specjalne%20Strefy%20Ekonomiczne

2018-07-10

 

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej w Tczewie i zapisanej w KW GD1T/00015038/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tczewie

ul. Tczewskich Saperów

działka 422/2 obręb 10

powierzchnia 9503m2

cena wywoławcza netto 3.300.000,00

wadium 330.000,00

funkcja mieszkaniowo - usługowa

Przetarg odbędzie się w dniu 19.09. 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie pl. Piłsudskiego 1 (sala numer 20, I piętro)

Osoba przystępująca do przetargu powinna wpłacić podaną wyżej wysokość wadium na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie PeKaO SA I Oddział Gdańsk 68 1240 1242 1111 0010 0225 0598. Wadium w pieniądzu ze wskazanym numerem ewidencyjnym nieruchomości gruntowej musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 14.09.2018 r. (włącznie)


Przeznaczenie – funkcje mieszkaniowe mieszane mieszkaniowo-usługowe, parkingi, garaże wbudowane, zieleń urządzona, elementy małej architektury, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
Nakaz realizacji pasa zieleni izolacyjnej o szerokości 10 m o funkcji krajobrazowej wzdłuż wschodniej granicy obszaru opracowania planu, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, z preferencją dla gatunków zimozielonych.

Podstawowe parametry kształtowania zabudowy:
– wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,5 do 1,5 włącznie;
– wysokość zabudowy – do 14 m i do 4 kondygnacji nadziemnych;
– dopuszcza się sytuowanie zabudowy na granicy działki budowlanej.


2017-05-05

Gmina Miejska Tczew zaprasza inwestorów do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Tczewskich Saperów na terenie Nowego Centrum Tczewa.

Nowe Centrum Usługowe (NCT) to teren powojskowy zlokalizowany w miejscu węzłowym dla rozwoju Tczewa. Położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 91 (Al. Solidarności), łączącej Gdańsk z południem Polski, oraz ul. Wojska Polskiego – łączącej obszar z historycznym centrum i nadwiślańskimi bulwarami, oddalonymi o około 1 km. NCT znajduje się w odległości około 700 m od Zintegrowanego Węzła Transportowego – kompleksu dworców kolejowego i autobusowego, którym towarzyszy centrum handlowe. Do węzła autostrady A1 jest około 6 km.

Tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej: 6.U/MW – 0,9500 ha
Przeznaczenie – funkcje mieszkaniowe mieszane mieszkaniowo-usługowe, parkingi, garaże wbudowane, zieleń urządzona, elementy małej architektury, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
Nakaz realizacji pasa zieleni izolacyjnej o szerokości 10 m o funkcji krajobrazowej wzdłuż wschodniej granicy obszaru opracowania planu, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, z preferencją dla gatunków zimozielonych.

Podstawowe parametry kształtowania zabudowy:
– wskaźnik intensywności zabudowy – od 0,5 do 1,5 włącznie;
– wysokość zabudowy – do 14 m i do 4 kondygnacji nadziemnych;
– dopuszcza się sytuowanie zabudowy na granicy działki budowlanej.

Przedmiotem przetargu będą działki:
– 422/2 obręb 10 pow. 9503 m2 – Cena wywoławcza netto: 3 330 000 zł / Wadium: 333 000 zł

Termin wpłaty wadium mija 30 czerwca 2017 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 lipca 2017 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczew pl. Piłsudskiego 1 – sala nr 20 I piętro.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu tel. 58 77 59 369 lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie pl. Piłsudskiego 1 Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym – II piętro pok. 55.

2017-01-04

Tczew zwalnia od podatku od nieruchomości inwestujących przedsiębiorców – taką uchwałę podjęła Rada Miejska.

Podjęta 22 grudnia uchwała w sprawie zwolnień przedsiębiorców z podatku od nieruchomości  na terenie miasta Tczewa w ramach pomocy de minimis  jest programem pomocowym przewidującym udzielanie pomocy de minimis w oparciu o Rozporządzenie Komisji Europejskiej z 2013 r. Uchwała ma na celu umożliwienie stosowania zwolnień w podatku od nieruchomości od nowo wybudowanych  budynków i budowli, rozbudowanych budynków lub budowli i nowo nabytych gruntów,  budynków i budowli przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Podjęcie uchwały jest działaniem zmierzającym do wspomagania przedsiębiorczości, ofertą dla przedsiębiorstw, które chcą zainwestować w naszym mieście, tworzyć nowe miejsca pracy i prowadzić działalność gospodarczą.

Okres zwolnienia od podatku od nieruchomości wynosi 3 lata.

Zwolnienie z podatku przyznawane jest na wniosek przedsiębiorcy. Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie stosuje się do: gruntów, budynków i budowli zajętych w całości lub w części na: działalność developerską, bankową, finansową lub ubezpieczeniową, telekomunikacyjną, związaną z dystrybucją i przesyłem energii, stacji paliw, handlową oraz na działalności, w których całość lub część powierzchni wynajmowana jest przez podatnika innym podmiotom; podatników, którzy na terenie Gminy Miejskiej Tczew zalegają z zapłatą podatków, opłat oraz innych należności publicznoprawnych; podatników, wobec których toczy się postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub naprawcze.

Regulacje zawarte w uchwale skutkować będą wzrostem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w późniejszych latach z uwagi na fakt, iż przypis podatku od nieruchomości korzystających ze zwolnienia na mocy uchwały pojawi się po raz pierwszy po  upływie okresu zwolnienia (nowe inwestycje). Jednocześnie na skutek utworzenia nowych miejsc pracy zwiększą się wpływy do budżetu miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Już w 2014 r. Rada Miejska w Tczewie podjęła podobną uchwałę,  ale ograniczającą ulgi jedynie do właścicieli tych nieruchomości na Starym Mieście, gdzie prowadzona była działalność gastronomiczna. Obecna uchwała dotyczy całego miasta i nie ogranicza się do gastronomii.

2016-10-07

Urząd Miasta w Tczewie wystawił na sprzedaż pierwsze nieruchomości znajdujące się na terenie byłej jednostki wojskowej. Są to działki pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Władze miasta zakładają, że powstanie tu Nowe Centrum Tczewa, czyli osiedle z funkcjami usługowymi, przemysłowymi i rekreacyjnymi.

Za telewizją TeTka

2016-09-28

Pierwszy przetarg na NCT

Gmina Miejska Tczew zaprasza inwestorów do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Tczewskich Saperów na terenie Nowego Centrum Tczewa.

Nowe Centrum Usługowe (NCT) to teren powojskowy zlokalizowany w miejscu węzłowym dla rozwoju Tczewa. Położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 91 (Al. Solidarności), łączącej Gdańsk z południem Polski, oraz ul. Wojska Polskiego – łączącej obszar z historycznym centrum i nadwiślańskimi bulwarami, oddalonymi o około 1 km. NCT znajduje się w odległości około 700 m od Zintegrowanego Węzła Transportowego – kompleksu dworców kolejowego i autobusowego, którym towarzyszy centrum handlowe. Do węzła autostrady A1 jest około 6 km.

Tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej:
6.U/MW - 0,9500 ha i 7.U/MW - 1,4930 ha
Przeznaczenie - funkcje mieszkaniowe mieszane mieszkaniowo-usługowe, parkingi, garaże wbudowane, zieleń urządzona, elementy małej architektury, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
Nakaz realizacji pasa zieleni izolacyjnej o szerokości 10 m o funkcji krajobrazowej wzdłuż wschodniej granicy obszaru opracowania planu, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, z preferencją dla gatunków zimozielonych.

Podstawowe parametry kształtowania zabudowy:
- wskaźnik intensywności zabudowy - od 0,5 do 1,5 włącznie;
- wysokość zabudowy - do 14 m i do 4 kondygnacji nadziemnych;
- dopuszcza się sytuowanie zabudowy na granicy działki budowlanej.

Przedmiotem przetargu będą działki:
- 422/2 obręb 10 pow. 9503 m2 - Cena wywoławcza netto: 3 330 000 zł Wadium: 333 000 zł
- 422/5 obręb 10 pow. 14 884 m2 - Cena wywoławcza netto: 5 465 000 zł Wadium: 546 500 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczew pl. Piłsudskiego 1 - sala nr 20 I piętro.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu tel. 58 77 59 369 lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie pl. Piłsudskiego 1 Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym - II piętro pok. 55.

2016-09-07

Nasz konkursowy teren „NCT – Nowego Centrum Tczewa”  zakwalifikował się do II etapu ogólnopolskiego i jest jednym z 5 w woj. pomorskim, które walczą o tytuł „Grunt na medal”. Wyniki poznamy w październiku.

2015-09-30

Jest plan zagospodarowania przestrzennego NCT.

Uchwała  w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Centrum Usługowego przy ulicy Wojska Polskiego w Tczewie została podjęta na sesji 27 sierpnia.

 

treść uchwały kliknij

2015-06-05

Materiał filmowy

bMi8Vs_-id4

2015-06-05

Dnia 20 maja 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja "Tereny Inwestycyjne 2015". Prawie 200 uczestników brało udział w czterech panelach tematycznych podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Tereny Inwestycyjne w Polsce, zorganizowanej przez serwis Tereny Inwestycyjne Info. Zebrani eksperci mówili o atrakcyjności terenów pod obiekty rekreacyjne, nowych trendach na rynku powierzchni handlowych i biurowych oraz elementach decydujących o atrakcyjności działek dla inwestorów przemysłowych. Miasto Tczew podczas konferencji miało możliwość promocji nowych terenów pod inwestycję (po byłej jednostce wojskowej).

​​2015-2016 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew
design: bujny.com

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.
Akceptuje